Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Financierwijzer

1. Diensten
1.1 Het gebruik van de diensten binnen Financierwijzer geschiedt geheel op uw eigen initiatief en voor eigen rekening en risico. Aan het gebruik van deze diensten zijn geen kosten verbonden.

Het is uw eigen keus om een kredietscore te delen met een financiële partij, een financieringsaanvraag in te dienen bij de door u gekozen financiële partij(en), of een financiële partij inzage te geven in uw gegevens.

U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid van de gegevens die u plaatst in de financieringsaanvraag en monitoring.

U zal geen illegale gegevens plaatsen of frauduleuze handelingen verrichten of laten verrichten via Financierwijzer.

U verklaart bevoegd te zijn namens afnemer om gebruik te maken van Financierwijzer.

U geeft Financierwijzer expliciete toestemming om de gegevens te verwerken en te gebruiken voor de diensten en nadere gegevens van de financieringsaanvraag na uw akkoord te zenden via Financierwijzer naar de financiële partij(en).

2. Verwerking gegevens
Financierwijzerverwerkt gegevens in opdracht van u als verantwoordelijke of u als verwerker in opdracht van de verantwoordelijke. Het doel van het verwerken van de gegevens is het verlenen van diensten door Financierwijzer. Het onderwerp van de verwerking is Financierwijzer.

De categorie betrokkenen van wie Financierwijzer gegevens verwerkt in opdracht van u zijn aandeelhouders, klanten, medewerkers, leveranciers en anderen die betrokken zijn bij u.

De soort gegevens die worden gedeeld kunnen behoren tot voornaam, achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum, IP-adres, tijdstippen useractiviteit, BSN nummer, financiële transacties.

De duur van de verwerking begint op het moment dat u gebruik maakt van de diensten van Financierwijzer en deze eindigt zodra de dienst geleverd is.

Financierwijzer en u zijn op de hoogte van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zullen zich gezamenlijk inspannen om aan alle wettelijke eisen te voldoen. Financierwijzer als verwerker zal zich in ieder geval houden aan de volgende punten:

De verwerking vindt uitsluitend plaats op basis van de schriftelijke instructies van u, waarbij het accepteren van gebruiksvoorwaarden gezien kan worden als een schriftelijke instructie.
Financierwijzergebruikt de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan het leveren van diensten.
Personen in dienst van of werkzaam voor Financierwijzer die in aanraking komen met de betreffende gegevens hebben een geheimhoudingsplicht.

Financierwijzer neemt passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerking aan de vereisten van de AVG voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkenen zijn gewaarborgd.
Bij het niet nakomen van de verplichtingen van de subverwerker, is Financierwijzer nog steeds aansprakelijk voor het nakomen van verplichtingen aan U.

Financierwijzer helpt om te voldoen aan de plichten van Verantwoordelijke als betrokkenen hun privacyrechten uitoefenen (zoals het recht op inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit). Financierwijzer brengt hier niet meer dan redelijke kosten voor in rekening.

Financierwijzer helpt mee om te voldoen aan de verplichtingen rond de meldplicht datalekken. Dit betekent dat Financierwijzer datalekken direct meldt aan Verantwoordelijke en meewerkt aan onderzoek en analyse. Financierwijzer hoeft niet te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, dit doet de Verantwoordelijke. Financierwijzer brengt voor afhandeling mogelijke datalekken ontstaan bij Financierwijzer geen kosten in rekening.

Financierwijzer helpt mee om te voldoen aan de verplichtingen rond Data Protection Impact Assessment. Financierwijzer brengt hier niet meer dan redelijke kosten voor in rekening.

Financierwijzer werkt maximaal eens per jaar mee aan audits door Verantwoordelijke of een door Verantwoordelijke ingeschakelde derde partij. Deze audit is aan geheimhouding gebonden. Financierwijzer stelt alle relevante informatie beschikbaar om te kunnen controleren of Financierwijzer zich houdt aan de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde verplichtingen. Financierwijzer brengt hier niet meer dan redelijke kosten voor in rekening. Kosten van door Verantwoordelijke ingeschakelde derden zijn volledig voor rekening van Verantwoordelijke.

Na levering van de Diensten verwijdert Financierwijzer de persoonsgegevens, tenzij men wettelijk verplicht is deze te bewaren. Dit gebeurt zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen zes maanden na levering van de Diensten.
  Financierwijzermag de gegevens niet verwerken buiten organisaties/landen die minimaal evenveel waarborgen bieden als de Europese Economische Ruimte, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Aansprakelijkheid
De Kredietscore, Financieringsaanvraag en Monitoring binnen Financierwijzer zijn niet bedoeld als advies en Financiële Partijen bepalen zelf of een Financieringsaanvraag daadwerkelijk in behandeling wordt genomen en/of goedgekeurd, Financierwijzer is hier niet voor verantwoordelijk.

U stemt ermee in dat Financierwijzer niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor de inhoud, juistheid en/of volledigheid van de getoonde informatie (waaronder maar niet beperkt tot Kredietscores en Gegevens) binnen de Diensten en het opnemen van deze informatie in de Financieringsaanvraag en/of Monitoring. Financierwijzer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de door U verstrekte informatie in de Financieringsaanvraag en/of Monitoring niet volledig of onjuist blijken te zijn.
U vrijwaart Financierwijzer volledig voor aanspraken, kosten, schade geleden door U of enige derde verband houdende met het gebruik van Diensten binnen Financierwijzer.

4. Overige voorwaarden
De rechtsverhouding tussen U en Financierwijzer wordt beheerst door het Nederlandse recht. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen U en Financierwijzer en die tussen U en Financierwijzer mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met de Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Financierwijzer statutair gevestigd is, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Financierwijzer is gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden wordt altijd via de website van Financierwijzer beschikbaar gesteld.
Indien een of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden vernietigbaar of nietig zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.